Polityka prywatności

Aby korzystać z naszej strony musisz zakceptować politykę prywatności oraz RODO.
czytaj więcej
Akceptuj Rezygnuj

Regulamin sklepu

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 
Sklep internetowy WP-cosmetics działający pod adresem www.wp-cosmetics.pl prowadzi działalność handlową w zakresie sprzedaży wyrobów kosmetycznych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Właścicielem Sklepu jest W&P Cosmetics Leszek Pliskin z siedzibą w Katowicach, przy ul. Czerwińskiego 6, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców CDEiG

NIP: 634-24-55-907,  REGON: 240424872.

Adres do korespondencji oraz adres wysyłki i do zwrotu towarów:
W&P Cosmetics Leszek Pliskin
Czerwińskiego 6, 40-123 Katowice

Zapytania i reklamacje mogą być kierowane również:
a) za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@wp-cosmetics.pl
b) telefonicznie: (+48) 32 703 77 88

 


 

DEFINICJE

 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Sklep – sklep internetowy prowadzony pod adresem www.wp-cosmetics.pl.
Sprzedawca – W&P Cosmetics Leszek Pliskin z siedzibą w Katowicach.
BOK – Biuro Obsługi Klienta, Dział Sprzedaży W&P Cosmetics
Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca Zamówienia lub rejestracji w sklepie.
Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Konto Klienta – konto tworzone po rejestracji klienta.
Towar – produkty oferowane przez sprzedawcę w sklepie.
Zamówienie – oferta zakupu towarów składana przez klienta w sposób określony w regulaminie.
Pliki Cookies – małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze klienta, przechowujące informacje związane z korzystaniem ze sklepu. W szczególności dotyczą one identyfikacji sesji (w której z kolei znajdują się zakodowane informacje o zalogowaniu, towarach w koszyku, ostatnio oglądanych oraz ustawień sortowania i widoku towarów) oraz ustawień obsługi witryny.
Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży towarów w rozumieniu KC, zawarta pomiędzy sprzedawcą a klientem.
Dni Robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
KC – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.).
Regulamin – niniejszy regulamin.

 


 

PREZENTACJA TOWARÓW NA STRONACH INTERNETOWYCH SKLEPU

 

Główne cechy świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia określone są na stronie każdego towaru.
Informacje o towarach prezentowane na stronach sklepu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 KC lub art. 543 KC, stanowią one natomiast zaproszenie do składania ofert przez klientów.
Ceny Towarów prezentowane na stronach sklepu podane są w walucie polskiej. Cena zawiera właściwą stawkę podatku VAT. Ceny nie zawierają kosztów dostarczenia towaru, który stanowi odrębną pozycję kosztową. Klient jest zobowiązany do poniesienia kosztów dostawy towaru.

 


 

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 

Zamówienia w Sklepie Klient może składać poprzez stronę internetową sklepu. Składanie zamówień wymaga uprzedniego zalogowania się klienta w S\sklepie. Proces zamawiania przez stronę internetową sklepu składa się z następujących kroków:
a) zalogowanie się do sklepu;
b) wybór towarów dokonywany przez dodanie ich do koszyka;
c) wybór formy płatności;
d) zatwierdzenie zamówienia przez kliknięcie przycisku „Potwierdź zakup”.
Zamówienie na towary można składać 24h na dobę 7 dni w tygodniu.

Klient ma możliwość wyboru formy płatności za zamawiane towary spośród następujących:
a) płatność przy odbiorze;
b) szybkie płatności transferuj;
c) przelew bankowy.

W przypadku wyboru przelewu bankowego jako formy płatności, klient jest zobowiązany zapłacić za zamówiony towar przelewem bankowym na konto sprzedawcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

Płatność przy odbiorze towaru możliwa jest do wysokości zamówienia na kwotę 1500 PLN brutto.

Dane do przelewu:
W&P Cosmetics Leszek Pliskin
40-123 Katowice, ul. Czerwińskiego 6
Santander Bank
Numer konta : 22 1090 2008 0000 0001 4482 4869

 


 

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 

Realizacja zamówienia nastąpi jednorazowo, poprzez dostawę towaru.
Realizacja zamówień odbywa się w dni robocze w godzinach pomiędzy 8.00 a 16.00. Zamówienia składane po godzinie 16.00 i w dni świąteczne lub wolne od pracy, w tym sobotę, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
Towar jest dostarczany do klienta jedynie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, pocztą kurierską. Klient jest zobowiązany do poniesienia kosztów dostawy towaru.
Dostawa towaru nastąpi niezwłocznie. W przypadku wyboru formy płatności przy pomocy przelewu bankowego, niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty na koncie. Na łączny czas oczekiwania na otrzymanie przez klienta danego towaru (czas dostawy) składa się czas realizacji zamówienia przez Sprzedawcę oraz czas dostarczenia towaru przez przewoźnika.
Przed odebraniem przesyłki towarów klient powinien sprawdzić, czy opakowanie towaru nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę.
W takcie składania zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Potwierdź zakup” klient ma możliwość korygowania wprowadzonych danych poprzez dodanie lub usunięcie danych pozycji. Zmiany zamówienia można dokonać również przez kontakt telefoniczny lub wysłanie wiadomości e-mail.

 


 

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

Złożenie zamówienia poprzez stronę internetową sklepu i dokonanie zakupu towarów powinno być poprzedzone dokonaniem przez klienta rejestracji. Rejestracja nie stanowi zobowiązania dla klientów do dokonania zakupu towarów za pośrednictwem sklepu.
Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo.
Po dokonaniu rejestracji dla klienta tworzone jest indywidualne konto klienta.

Klient, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny podając następujące dane:
1) aktywny adres e-mail;
2) hasło do konta klienta;
3) imię i nazwisko (w przypadku konsumentów) albo firmę (w przypadku przedsiębiorców);
4) adres miejsca zamieszkania (w przypadku konsumentów lub przedsiębiorców będącymi osobami fizycznymi) albo adres siedziby (przypadku pozostałych podmiotów);
5) ewentualnie adres do doręczeń jeżeli jest inny niż adres zamieszkania albo siedziby;
6) Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) – w przypadku przedsiębiorców;
7) numer telefonu.

Po dokonaniu rejestracji na podany przez klienta adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywacyjnego kończy proces rejestracji klienta oraz stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

Zawierając umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną klient oświadcza, że:
1) zapoznał się i zaakceptował w pełni regulamin;
2) przystępuje do korzystania z usług dobrowolnie i spełnia określone w regulaminie warunki;
3) dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich;
4) wyraża zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną;
5) wyraża zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie regulaminu;
6) wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym dane korespondencyjne informacji systemowych, wiadomości od sprzedawcy oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu sklepu.

Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas rejestracji w każdym czasie.
Login i hasło mają charakter poufny. Klient korzystający z loginu i hasła zobowiązany jest do aktualizacji swoich danych podanych przy rejestracji, każdorazowo w przypadku ich zmiany.
W przypadku utraty hasła, można skorzystać z opcji wygenerowania nowego, które zostanie przesłane na wskazany w rejestracji adres e-mail. Nowe wygenerowane przez system hasło klient może zmienić po uprzednim zalogowaniu się do swojego konta.

Sprzedawca może odmówić rejestracji klienta, a jeżeli rejestracja została już dokonana – wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku, gdy:
1) działalność klienta jest sprzeczna z obowiązującymi normami prawnymi, zwyczajowymi, a także jeśli narusza prawa osób trzecich;
2) otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności lub podane przez klienta dane adresowe budzą uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą, a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail;
3) uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych przez klienta danych lub związanej z nimi działalności;
4) klient narusza postanowienia regulaminu.

Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeżeli klient nie wykazywał aktywności w sklepie, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie logował się do konta klienta w ciągu 1 roku od ostatniej aktywności.
Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.
Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez sprzedawcę zostanie przesłane na podany w koncie klienta adres e-mail.
Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez klienta może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail lub poprzez usunięcie konta klienta.
Jeżeli wypowiedzenie nastąpiło ze strony sprzedawcy ponowna rejestracja jest możliwa po uzyskaniu zgody sprzedawcy.
Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.
Zakazane jest dostarczanie przez klienta treści o charakterze bezprawnym.

W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu klient powinien dysponować:
1) przeglądarką internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2;
2) włączoną obsługą Java Script;
3) włączoną obsługą Plików Cookies;
4) aktywnym adresem e-mail.

 


 

UPRAWNIENIA KONSUMENTÓW

 

Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Szczegółowe informacje o prawie odstąpienia zawiera załącznik do regulaminu „Pouczenie o odstąpieniu od umowy”.

Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8) w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
1) uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. W tym celu należy złożyć do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu, w zależności od rodzaju postępowania, wniosek o mediację lub wniosek o rozpoznanie sprawy przed polubownym sądem konsumenckim/wniosek – zapis na sąd polubowny. Formularze dostępne są w sekretariacie sądu konsumenckiego, a także na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. Lista Inspektoratów wraz z danymi teleadresowymi dostępna jest na stronie www.uokik.gov.pl.
2) może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-mail: porady@dlakonsumentow.pl.

 


 

REKLAMACJE

 

Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć towar wolny od wad. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady towaru zgodnie z przepisami KC.
Reklamacja Towaru polega na zgłoszeniu Sprzedawcy informacji o wadzie Towaru, na adresy wskazane w niniejszym Regulaminie, a następnie odesłaniu wadliwego Towaru zgodnie ze wskazówkami otrzymanymi od Sprzedawcy.
Po otrzymaniu informacji o reklamacji ze strony Klienta oraz po otrzymaniu Towaru stanowiącego przedmiot reklamacji wraz dowodem zakupu i informacją o wadzie (wadach), Sprzedawca rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni kalendarzowych.
Dodatkowo Towary mogą być objęte gwarancją producenta. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania są wówczas podawane w karcie gwarancyjnej dołączonej do Towaru.
W przypadku złożenia reklamacji dotyczącej świadczenia usług drogą elektroniczną, Sprzedawca rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni kalendarzowych od jej zgłoszenia.

 


 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

Dokonując rejestracji w sklepie lub składając zamówienie, klient dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zachowując prawo do wglądu, poprawy i usunięcia ich z bazy.
W celu skorzystania z prawa do zmiany, poprawienia lub usunięcia danych, klient powinien przesłać do sprzedawcy stosowne żądanie wraz z podaniem imienia i nazwiska, bądź firmy klienta.
Sprzedawca jest administratorem danych osobowych dotyczących klientów.
Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
Klient wyraża zgodę na przekazywanie jego danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie regulaminu lub w celu wykonania umowy sprzedaży. Dodatkowo klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach bieżącego informowania klienta o oferowanych towarach.
Pytania i wszelkie wnioski dotyczące ochrony prywatności należy kierować na adres e-mail: info@wp-cosmetics.pl.

 


 

UTRWALANIE, ZABEZPIECZANIE I UDOSTĘPNIANIE TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY SPRZEDAŻY

 

Niniejszy regulamin jest dostępny pod adresem internetowym https://wp-cosmetics.pl/ regulamin-sklepu oraz w siedzibie sprzedawcy.
Klient może uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie oraz pobierać go w formacie PDF, a także sporządzić jego wydruk.
Utrwalenie, zabezpieczanie i udostępnienie oraz potwierdzenie klientowi istotnych postanowień zawieranej umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie klientowi dowodu zakupu, dołączonego do przesyłki zawierającej towar.
Utrwalenie, zabezpieczanie i udostępnienie istotnych postanowień umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres e-mail podany przez klienta

 


 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Umowa sprzedaży oraz umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierane są w języku polskim.
We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, chyba że co innego wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
Korzystanie z serwisu www.wp-cosmetics.pl oznacza zapoznanie się i akceptację regulaminu.
Sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygania sporów wynikających z korzystania przez klientów ze sklepu, w szczególności zawieranych za jego pośrednictwem umów sprzedaży, jest sąd właściwy dla siedziby sprzedawcy. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których jedną ze stron jest konsument.
Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 r.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiany regulaminu nie będą naruszać praw nabytych klientów korzystających ze sklepu. O każdej zmianie regulaminu zarejestrowani klienci zostaną powiadomieniu drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia.

Do góry